Almesan Yönetim Sistemi Politikaları


 • Almesan’ın amacına uygun; amaç ve hedefler oluşturulacak ve gözden geçirilecektir.

 • Almesan’ın ilk ve temel hedefi müşteri memnuniyetidir. Pazarı, pazar şartlarını müşteri belirler.

 • Müşteri memnuniyeti için daima kaliteli ve teknik yeterliliğe sahip ürünler hedeflenecek, müşteri beklentilerini karşılayacak özel proses uygulamaları için inovasyon ve geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

 • Ürün ve hizmette yönetim sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak, kurumsal kalite tüm faaliyet alanlarında yerleştirilecektir.

 • Almesan’a ürün ve hizmet alımlarında, proseslerde yapılacak değişikliklerde enerji performansı ve verimliliği dikkate alınacaktır.

 • Pazar araştırması, satış, planlama, satın alma, üretim, sevkiyat ve sonrasında her faaliyet bir öncekinin müşterisidir anlayışı çalışmalarımızın temeli olacaktır.

 • İlk defada doğru üretmek ana ilkemiz olacak, varsa hatalar hızla düzeltilecek elde edilen verilerin doğru analizi ve sürekli iyileştirme anlayışı ile önleyici tedbirler alınacaktır.

 • Kalite bilincini sürekli geliştirmek, çevreye duyarlılığını ve enerji verimliliğini arttırmak, iş güvenliği kavramını tüm faaliyet alanlarına yerleştirmek amacıyla etkin bir eğitim programı uygulanacaktır.

 • Almesan’ın her kademedeki çalışanı için motive edici ortam oluşturulacak, çalışanlar önerilerini açıklamakta serbest olacak ve teşvik edileceklerdir.

 • Almesan’daki tüm kaynakların kullanım verimliliği arttırılarak, optimum maliyetle üretim yapılacaktır.

 • Çalışanların sağlığını, çevreye duyarlı etkileşimi ve enerji verimliliğini sürdürülebilir kılmak, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli tüm idari kaynaklar kullanılacaktır.

 • Tedarikçilerin seçim aşamasından başlayarak Almesan Yönetim Sistemleri çerçevesinde etkin bir işbirliği sağlanacak,  karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile tedarikçilerin gelişimine katkı yapılacaktır.

 • Almesan’ın tüm faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenmiş çerçeve başta olmak üzere ilgili tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

 • Kalite yönetim süreci çıktıları ile birlikte Almesan Yönetim Sisteminde belirtilen çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, bilgi güvenliği, sosyal sorumlulukla ilgili tüm süreç verileri, yatırım kararlarını belirleyen faktörler olarak kabul edilecektir. Yeni tesis, üretim hattı, proses veya malzeme kullanımı kararları alınırken, söz konusu tüm süreçlere olan etkileri önceden değerlendirilecektir.

 • Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulacak ve geri kazanım oranlarını artırarak daha az tüketilmeleri sağlanacaktır. Enerji verimliliği için gerekli planlamalar yapılacak, verimli kaynak kullanımı hem Almesan içinde hem de Almesan dışında desteklenecektir.

 • Verimlilik Arttırıcı Projeler hazırlanacak, yenilenebilir enerji yöntemlerinin kullanımı yatırım faaliyetlerinde öncelik sahibi olacaktır. Karbon Ayak İzi konusunda çalışmalar sürekli ve sürdürülebilir hale getirilecektir.

 • Atıklar kaynağında önlenecek veya mümkün olan en az seviyeye indirilecektir.

 • Acil durum planları hazırlanarak, doğal afetler dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü acil durumda bile, çevreyi ve çevre sağlığını koruyacak şekilde hazırlıklı olunacaktır.

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışanlarımızla beraber, tedarikçilerimize ilgili kurum ve kuruluşlara ve halka öncülük edilecektir.

 • Almesan’ın etkileşim halinde bulunduğu tüm taraflar (müşteri, çalışan, tedarikçi, resmi kurum, mahalli kurum vb.) Almesan Paydaşları olarak tanımlanmış olup, paydaşların memnuniyetini optimum düzeye çıkarmak için gerekli planlamalar yapılacak ve ilgili uygulamalar Almesan perspektifinde yürütülecektir.

 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanların katılımıyla riskler belirlenip değerlendirilecek, yapılan çalışmalarla bu riskler ortadan kaldırılacak ve/veya kabul edilebilir düzeye indirilecektir.