Almesan Yönetim Sistemi Politikaları


 • Almesan’ın ilk ve temel hedefi müşteri memnuniyetidir. Pazarı, pazar şartlarını müşteri belirler.

 • Müşteri memnuniyeti için daima kaliteli ve teknik yeterliliğe sahip ürünler hedeflenecek, müşteri beklentilerini karşılayacak özel proses uygulamaları için inovasyon ve geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

 • Ürün ve hizmette yönetim sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacak, Toplam Kalite Yönetim Felsefesi tüm faaliyet alanlarında yerleştirilecektir.

 • Pazar araştırması, satış, planlama, satın alma, üretim, sevkiyat ve sonrasında her faaliyet bir öncekinin müşterisidir anlayışı çalışmalarımızın temeli olacaktır.

 • İlk defada doğru üretmek ana ilkemiz olacak, varsa hatalar hızla düzeltilecek elde edilen verilerin doğru analizi ve sürekli iyileştirme anlayışı ile önleyici tedbirler alınacaktır.

 • Kalite bilincini sürekli geliştirmek, çevreye duyarlılığı arttırmak ve iş güvenliği kavramını tüm faaliyet alanlarına yerleştirmek amacıyla etkin bir eğitim programı uygulanacaktır.

 • Almesan’ın her kademedeki çalışanı için motive edici ortam oluşturulacak, çalışanlar önerilerini açıklamakta serbest olacak ve teşvik edileceklerdir.

 • Almesan’daki tüm kaynakların kullanım verimliliği arttırılarak, optimum maliyetle üretim yapılacaktır.

 • Çalışanların ve çevrenin sağlığını korumak, çevre kirliliğini kaynağında azaltmak için gerekli tüm kaynaklar kullanılacaktır.

 • Tedarikçi seçiminden itibaren etkin bir işbirliği sağlanarak,  karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı anlayışı ile çevreye duyarlı iyileştirmeler yapılacaktır.
 • Tüm faaliyetlerimiz, Almesan Yönetim Sistemi, yönetmelikler, ilgili yasa ve mevzuatlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenmiş çerçeveye uygun olacaktır.
 • Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği, Enerji Verimliliği, Sosyal Sorumluluk konularını yatırım kararlarını belirleyen faktörler arasında kabul ederek yeni tesis, malzeme ve prosesin tüm yönetim proseslerine etkisi önceden değerlendirilecektir.
 • Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulacak ve geri kazanım oranlarını artırarak daha az tüketilmeleri sağlanacaktır. Enerji verimliliği için gerekli planlamalar yapılacak, verimli kaynak kullanımı hem Almesan içinde hem de Almesan dışında desteklenecektir.
 • Atıklar kaynağında önlenecek veya mümkün olan en az seviyeye indirilecektir.
 • Acil durum planları hazırlanarak, doğal afetler dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü acil durumda bile, çevreyi ve çevre sağlığını koruyacak şekilde hazırlıklı olunacaktır.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışanlarımızla beraber, tedarikçilerimize ilgili kurum ve kuruluşlara ve halka öncülük edilecektir.
 • Almesan’ın etkileşim halinde bulunduğu tüm taraflar (müşteri, çalışan, tedarikçi, resmi kurum, mahalli kurum vb.) Almesan Paydaşları olarak tanımlanmış olup, Almesan paydaşlarının memnuniyetini optimum düzeye çıkarmak için gerekli planlamaları yapacak ve ilgili uygulamaları kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk  perspektifinde yürütecektir.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanların katılımıyla riskler belirlenip değerlendirilecek, yapılan çalışmalarla bu riskler ortadan kaldırılacak ve/veya kabul edilebilir düzeye indirilecektir.